Informacja o spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania diagnostyczne – czerwiec 2017r. Spotkania odbędą sie w SPPP KOT –  sala na II p.

 1. Sieć problemowa Nauczycieli Wychowaców klas – 8 czerwca 2017r. od godz.16.00 do 18.30Koordynator sieci Alicja Sikora
 2. Sieć metodyczna Nauczycieli Przedszkola – 12 czerwca 2017r. od godz.16.30 do 19.00Koordynator sieci Agnieszka Larysz-Ligęza
 3. Sieć problemowa -„Praca zespołowa nauczycieli i uczniów” – 13 czerwca 2017r. od godz.16.00 do 18.30 Koordynator sieci Alicja Sikora   

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o efektach czerwcowych spotkań uczestników sieci z koordynatorami.

1. Sieć problemowa nauczycieli wychowawców: spotkanie miało charakter informacyjny i organizacyjny, ale naszym głównym zadaniem było dokonanie diagnozy oczekiwań i potrzeb nauczycieli. Na początek września zaplanowaliśmyspotkanie, które będzie miało na celu opracowanie planu pracy wychowacy klasowego. Główny nacisk chcemy położyc na zaangażowanie rodziców i uczniów w życie klasy i szkoły. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli-wychowawców, bez względu na to, czy zgłosili swój udział poprzez formulazr zgłoszenia.

Cel główny:
Inicjowanie przez szkołę partnerskich relacji z rodzicami w ramach wspierania dziecka w rozwoju i procesie wychowawczym oraz współdecydowania w sprawach szkoły i uczestniczenia w podejmowanych działaniach, jako najważniejsze wartości
.

Wymagania wobec szkół i placówek obowiązujące do 31 sierpnia 2015 r. są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, natomiast od 1 września 2015 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
W przypadku wymagania 9. „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” charakterystyka wymagania nie uległa zmianie i brzmi:

 • na poziomie podstawowym: „Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach”;
 • na poziomie wysokim: „W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki”.

 Cele szczegółowe:

 1. Efektywna współpraca z rodzicami uczniów na różnych etapach edukacyjnych,
 2. Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawczej, informacja zwrotna
 3. Diagnozowanie sytuacji i procesów wychowawczych w klasie.
 4. Zaangażowanie rodziców w zgłaszanie inicjatyw na rzecz uczniów i szkoły
 5. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy
 6. W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci
 7. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach
 8. W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły

Na spotkaniach sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań:

 • Jakie umiejętności i wiedza są potrzebne wychowawcy klasy?
 • Kiedy, w jakich sytuacjach i jak je wykorzystywać?
 • Czy liderem zmiany w szkole może być oprócz dyrektora, nauczyciela, rodziców także uczeń?
 • Jak słuchać uczniów i włączać ich w proces decyzyjny dotyczący procesu uczenia w celu wspólnego budowania przyjaznego klimatu szkoły opartego na partnerstwie, szacunku i zaufaniu?.

W trakcie warsztatu diagnostycznego i informacji zawartej w ankietach diagnostycznych wyłonione zostały wyodrębnione dwa obszary, nad którymi powinniśmy pracować w sieci:

 1. Diagnozowanie sytuacji i procesów wychowawczych w klasie, informacja zwrotna.
 2. Planowanie, rozwijanie i zaangażowanie rodziców i uczniów do współpracy ze szkołą.

2Sieć problemowa -„Praca zespołowa nauczycieli i uczniów”: spotkanie miało charakter informacyjny i organizacyjny, ale przede wszystkim było to dokonanie diagnozy oczekiwań i potrzeb nauczycieli (warsztat diagnostyczny).
Za podstawę naszej pracy przyjęlismy kompetencje kluczowe ucznia. Umiejętność pracy zespołowej to kluczowa umiejętność. Należy ona do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Tym tematem chcemy się zająć już od września.

Cel główny:
Uczenie oparte na współpracy, jako praktyczna alternatywa dla tradycyjnego nauczania i jego skuteczność w podnoszeniu motywacji ucznia i odpowiedzialności, a co za tym idzie skuteczności uczenia się w zespole uczniowskim.

Cele szczegółowe:

 1. Czym właściwie jest ta umiejętność pracy w zespole?
 2. Uczniowie pracują w małych zespołach lub grupach, a ich praca związana jest z alternatywnymi zachowaniami względem innych uczniów i /lub pomaganiem innym;
 3. Motywowanie (zachęcanie) związane jest z odpowiednią formą doceniania (nagradzania), dokonywaną na podstawie oceny osiągnięć członków grupy/zespołu;
 4. Zadanie dla zespołu charakteryzuje się tym, że grupa (dwie lub więcej osób), aby zrealizować postawione przed nią zadania (czy to określone przez nauczyciela czy przez członków grupy) może lub musi współpracować, aby osiągnąć cel.

Na spotkaniach sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań i aspektów uczenia się we współpracy.
W trakcie warsztatu diagnostycznego wyłonione zostały wyodrębnione obszary, nad którymi powinniśmy pracować w sieci:

 1. Wiedza zdobyta podczas pracy przez każdego członka zespołu, powoduje, że uczniowie pomagają sobie nawzajem w razie trudności, czyli uczą się wzajemnie.
 2. Grupy muszą pracować na to, by osiągnąć jakiś cel lub zdobyć nagrodę lub uznanie, a sukces całej grupy musi być uzależniony od indywidualnego uczenia się każdego z jej członków.
 3. Ważnym celem nauczania grupowego jest samodzielna praca uczniów, a efektem rozwijanie wielu kompetencji: współpracy w grupie, podejmowania decyzji, wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, dzielenia się rolami i zadaniami, wypracowywanie wspólnego stanowiska, samooceny.
 4. Jak uczestnictwo w grupie może stymulować inwencję jednostki i motywować ją do działania?,

3. Sieć metodyczna Nauczycieli Przedszkola