Szkolenie dla nauczycieli klas I-VI szkoły podstawowej pracujących z uczniami z nadpobudliwością psychoruchową

MŁYN

Zapraszamy wszystkich nauczycieli klas I-VI szkoły podstawowej poszukujących metod lepszego rozumienia i mądrego wspierania uczniów z diagnozą ADHD lub wyraźnymi cechami zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości i/lub impulsywności. Proponowany przez nas cykl szkoleniowy zakłada udział w czterech spotkaniach warsztatowych, jednej konsultacji indywidualnej oraz obejmuje pracę własną nauczyciela pomiędzy spotkaniami. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i wsparcia potrzebnych do stworzenia indywidualnego planu pracy z wybranym uczniem z diagnozą lub wyraźnymi cechami nadpobudliwości psychoruchowej.

Młyn to potocznie zamieszanie wynikające z nadmiaru zadań do zrobienia. Wydaje nam się, że to opis dobrze oddający sytuację nauczycieli, którzy w natłoku obowiązków stawiają sobie dodatkowy cel życzliwego wspierania uczniów przejawiających cechy ADHD.
Jednocześnie młyn to miejsce, w którym mądrze ukierunkowana energia wody potrafi mielić ziarno na mąkę i tworzyć coś dobrego dla wszystkich. Taki właśnie stawiamy cel dla proponowanego cyklu szkoleni
owego: wyposażyć nauczycieli w odpowiednie narzędzia do tego, by potrafili mądrze ukierunkować energię swoich uczniów – tak, by mogło powstać z niej coś pięknego.

Szkolenie jest dedykowane nauczycielom klas I-VI szkół podstawowych pracujących z uczniami z diagnozą ADHD lub ewidentnymi cechami tego zaburzenia. Zapraszamy także psychologów i pedagogów szkolnych oraz innych specjalistów wspierających uczniów z diagnozą/cechami ADHD na terenie szkoły.

Cele główne

 •       Przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznej pracy z uczniami z diagnozą ADHD – w oparciu o trójelementowy model wsparcia środowiskowego (rodzice, szkoła, terapeuci).
 •       Poprowadzenie nauczycieli przez proces tworzenia planu wsparcia dla jednego wybranego ucznia z rozpoznaniem ADHD.

Cele operacyjne

 •       Zapoznanie nauczycieli z podstawową wiedzą dotyczącą nadpobudliwości psychoruchowej: objawami, etiologią, epidemiologią, schematem pracy z dziećmi z takim rozpoznaniem;
 •       Kształtowanie umiejętności odróżniania objawu ADHD od niepożądanego zachowania ucznia;
 •       Praca nad kształtowaniem wrażliwości i zrozumienia dla problemów uczniów z diagnozą ADHD oraz ich rodziców;
 •       Wsparcie nauczycieli w profilaktyce wypalenia zawodowego w pracy z uczniami przejawiającymi trudne zachowania;
 • Zapoznanie nauczycieli z konkretnymi narzędziami do wspierania uczniów z diagnozą ADHD: struktura klasy odpowiednia do potrzeb uczniów; narzędzia do budowania pozytywnej motywacji (wzmocnienia pozytywne, systemy żetonowe); wiedza na temat stosowania zasad, przywilejów i konsekwencji w pracy z uczniami; zestaw metod „okulary na ADHD”; umiejętność stosowania analizy behawioralnej w praktyce.

Cykl szkoleniowy zakłada udział w czterech spotkaniach warsztatowych trwających pięć godzin dydaktycznych oraz udział w indywidualnej konsultacji, której celem jest pomoc w opracowaniu indywidualnego planu wspierania ucznia. By ukończyć szkolenie i otrzymać certyfikat konieczna jest obecność na wszystkich spotkaniach (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość nieobecności na jednym spotkaniu szkoleniowym). Spotkania szkoleniowe będą się odbywały zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, włącznie z możliwością przeniesienia formuły szkolenia do przestrzeni online (w razie takiej konieczności). 

 Spotkanie 1

12.10.2023r. godz 15.30-19.30

 • osiowe objawy ADHD, etiologia i epidemiologia,
 • podstawowy model wspierania dzieci z diagnozą ADHD,
 • odróżnianie objawów od niepożądanego zachowania,
 • rozumienie trudności dzieci z ADHD z ich perspektywy, 
 • profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy z uczniami przejawiającymi trudne zachowania.

 

Spotkanie 2 

17.11.2023r. godz 15.30-19.30

 • struktura klasy sprzyjająca wspieraniu uczniów z ADHD,
 • motywacja pozytywna (wzmocnienia pozytywne – w tym uwaga pozytywna i pochwały, systemy żetonowe),
 • złoty standard wyjścia dziecka z klasy.

 

 Spotkanie 3

7.12.2023r. godz 15.30-19.30

 • “okulary na ADHD” – czyli metody wspierania uczniów z tym zaburzeniem,
 • zasady, przywileje i konsekwencje w życiu klasy,
 • indywidualny plan wspierania ucznia.

 

 Spotkanie 4 

26.01.2024r. godz 15.30-19.30

 • analiza behawioralna w pracy nauczyciela,
 • grupowa superwizja postępów i trudności w pracy z uczniami,
 • podsumowanie cyklu, rozdanie certyfikatów.

Jednym z istotnych elementów udziału w szkoleniu jest lektura książki “ADHD w szkole” autorstwa Artura Kołakowskiego i Marty Jerzak. Przed każdym spotkaniem szkoleniowym uczestnicy będą informowani o zakresie materiału do samodzielnej lektury.

Zgodnie z naszym założeniem realizacja programu szkolenia będzie wymagała od uczestników pewnej dawki wysiłku i pracy. Do pierwszego kroku zapraszamy już na etapie rekrutacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: mlyn.szkolenie@gmail.com

W zgłoszeniu, w treści maila prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska,
 • szkoły w której Państwo pracujecie,
 • informacji na temat charakteru pracy (wychowawstwo, nauczany przedmiot),
 • informacji o uczniach z  nadpobudliwością, z którymi Państwo pracują: liczba uczniów oraz klasa do której chodzą,
 • danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu).

Prosimy także o wydrukowanie i wypełnienie załączonej poniżej karty (stanowi to warunek uczestnictwa) i przesłanie jej wraz z mailem zgłoszeniowym.

Prosimy o wpisanie do załączonej karty zachowań konkretnego ucznia z jakim aktualnie Państwo pracujecie. Podczas szkolenia będziemy opracowywać plany pracy dla tych, opisanych dzieci. Wypełnioną kartę należy zeskanować i skan załączyć do maila zgłoszeniowego. Oryginalną wersję należy przynieść na pierwsze spotkanie szkoleniowe. Karta zgłoszeniowa stanowi materiał edukacyjny dotyczący objawów ADHD opracowany przez dr Kołakowskiego wraz z zespołem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2023r. lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, na jedną edycję przyjmujemy maksymalnie 3 nauczycieli z jednej placówki. Grupa szkoleniowa obejmuje 20 uczestników, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W razie nadejścia niekompletnych zgłoszeń, pierwszeństwo mają zgłoszenia kompletne.

Karta zachowań ucznia do pobrania
Szkolenie będzie prowadzone przez Joannę Tomoń i Emilię Sygulską – psycholożki i psychoterapeutki pracujące w nurcie poznawczo-behawioralnym z pacjentami SPPP Krakowskiego Ośrodka Terapii.