Grupa edukacyjno – terapeutyczna „W Piaskownicy” dla dzieci z klas I

Uczestnicy: uczniowie klas I, dzieci w wieku 7 lat, ujawniające trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zahamowane intelektualnie lub emocjonalnie, lękowe, z diagnozą mutyzmu wybiórczego, zaburzeniami somatycznymi lub z doświadczeniem traumy. Grupa liczy od 4 do 6 osób.

Cel grupy: stymulacja, odblokowanie lub uruchomienie zahamowanych procesów rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Metoda: psychoterapia grupowa wykorzystująca technikę tworzenia obrazów w piasku. Poprzez przeniesienie procesu terapeutycznego w bezpieczny obszar piaskownicy terapeuta stwarza przestrzeń symbolicznego określenia i przezwyciężenia problemów.

Przewidywane efekty: poprawa procesów werbalizacji i symbolizacji, lepsza integracja zmysłów, wzrost tolerancji frustracji i zdolności dziecka do podejmowania wysiłku, zmniejszenie poziomu lęku lub zachowań agresywnych, wzrost samooceny dziecka.

Czas trwania: od października do czerwca, raz w tygodniu, przez jedną godzinę. Grupa ma charakter zamknięty.

Osoby prowadzące: Urszula Turyna – psychoterapeuta dziecięcy, pedagog; Agnieszka Ryss -psychoterapeuta dziecięcy, psycholog.

Forma zgłoszenia do grupy: nabór do grupy odbywa się we wrześniu każdego roku w SPPPKOT. Dzieci zgłaszają rodzice, poprzez kontakt telefoniczny z terapeutami prowadzącymi. Kwalifikacja do grupy obejmuje spotkania z obojgiem rodzicami oraz z dzieckiem.


Grupa terapeutyczna „Miasteczko” dla dzieci z klas II-III

Uczestnicy: program terapii grupowej „Miasteczko” adresowany jest do uczniów klas II – III szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się m. in.: izolacją od grupy, „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie, nadmierną dominacją, zachowaniami agresywnymi, zachowaniami lękowymi, wycofaniem, nieśmiałością, trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych, stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych.

Celem zajęć jest: zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich, modelowanie zachowań prospołecznych, tworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych.

Metoda: Spotkania grupowe realizowane są według autorskiego programu „Miasteczko”. Bazą tego programu jest terapia przez zabawę. Ta symboliczna forma pozwala wcielać się w różne role i nawiązywać relacje z rówieśnikami w innej scenerii niż dotychczas. Wybór i sposób kreacji postaci, podejmowane aktywności i korzystanie z komentarzy, interpretacji prowadzących grupę, stanowią istotny element diagnostyczny programu. Zastosowana tu terapia przez zabawę umożliwia m. in. zmianę aktywności dziecka i testowanie nowych sposobów zachowania.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 2 godziny, trwają od października do czerwca. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Kwalifikacja i nabór do grupy: odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Warunkiem przyjęcia jest zazwyczaj wcześniejszy kontakt indywidualny dziecka z psychologiem lub psychoterapeutą.Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – 8 osób.

Forma zgłoszenia do grupy: Dzieci zgłaszane są przez rodziców, na podstawie skierowania przez terapeutę indywidualnego, psychologa, pedagoga szkolnego lub z inicjatywy samych rodziców. W SPPPKOT odbywa się spotkanie z dzieckiem oraz konsultacja z rodzicami, co pozwala określić rodzaj problemów dziecka, jego gotowość do terapii grupowej i zaproponować adekwatną do tego formę pomocy. Rekrutacja do grupy „Miasteczko” na rok szkolny 2019/2020 zakończyła się. Terapeuci prowadzący informują obecnie rodziców i opiekunów prawnych o decyzji dotyczącej zakwalifikowania dziecka.


Grupa terapeutyczna „Kraina” dla dzieci z klas V-VI

Uczestnicy: program terapii grupowej „Kraina” jest skierowany do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się m. in.: izolacją od grupy, „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie, nadmierną dominacją, zachowaniami agresywnymi, zachowaniami lękowymi, wycofaniem, nieśmiałością, trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych, stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych.

Celem zajęć jest: zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich, modelowanie zachowań prospołecznych, stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych, umożliwienie uczestnikom grupy doświadczenia akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych, stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej.

Metoda: Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o grę, uczestnicy wybierają Mistrza Gry oraz Krainę, w której gra będzie się toczyć. Mistrz wybiera postacie, które wezmą udział w grze. Prowadzący terapeuci proponują zadanie do wykonania w Krainie. Istotą spotkania jest omówienie tego co wydarzyło się w Krainie pomiędzy uczestnikami.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe i trwają od października do czerwca. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu .

Kwalifikacja do grupy: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i za pomocą wniosku o objęcie terapią. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – 8 osób. Rekrutacja do grupy „Kraina” na rok szkolny 2019/2020 zakończyła się. Terapeuci prowadzący informują obecnie rodziców i opiekunów prawnych o decyzji dotyczącej zakwalifikowania dziecka.