W Zespole Terapii Dziecka i Rodziców oferujemy terapię grupową dla dzieci:

  • klas I – Grupa edukacyjno – terapeutyczna W piaskownicy
  • klas II – III – Grupa terapeutyczna Miasteczko
  • klas III – IV – Grupa socjoterapeutyczna Kalejdoskop uczuć
  • klas IV – Grupa terapeutyczna Statek
  • klas V-VI – Grupa terapeutyczna Kraina

Szczegółowe informacje na temat grup, kwalifikacji oraz metod pracy znajdą Państwo poniżej.

Uczestnicy: uczniowie klas I, dzieci w wieku 7 lat, ujawniające trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zahamowane intelektualnie lub emocjonalnie, lękowe, z diagnozą mutyzmu wybiórczego, zaburzeniami somatycznymi lub z doświadczeniem traumy. Grupa liczy od 4 do 6 osób.

Cel grupy: stymulacja, odblokowanie lub uruchomienie zahamowanych procesów rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Metoda: psychoterapia grupowa wykorzystująca technikę tworzenia obrazów w piasku. Poprzez przeniesienie procesu terapeutycznego w bezpieczny obszar piaskownicy terapeuta stwarza przestrzeń symbolicznego określenia i przezwyciężenia problemów.

Przewidywane efekty: poprawa procesów werbalizacji i symbolizacji, lepsza integracja zmysłów, wzrost tolerancji frustracji i zdolności dziecka do podejmowania wysiłku, zmniejszenie poziomu lęku lub zachowań agresywnych, wzrost samooceny dziecka.

Czas trwania: od października do czerwca, raz w tygodniu, przez jedną godzinę. Grupa ma charakter zamknięty.

Osoby prowadzące: Urszula Turyna – psychoterapeuta dziecięcy, pedagog; Agnieszka Ryss -psychoterapeuta dziecięcy, psycholog.

Forma zgłoszenia do grupy: nabór do grupy odbywa się we wrześniu każdego roku w SPPPKOT. Dzieci zgłaszają rodzice, poprzez kontakt telefoniczny z terapeutami prowadzącymi. Kwalifikacja do grupy obejmuje spotkania z obojgiem rodzicami oraz z dzieckiem.

W ROKU SZKOLNYM 2023/24 NIE PROWADZIMY NABORU DO GRUPY MIASTECZKO 

Uczestnicy: program terapii grupowej „Miasteczko”adresowany jest do uczniów klas II – III szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się m. in.: izolacją od grupy, „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie, nadmierną dominacją, zachowaniami agresywnymi, zachowaniami lękowymi, wycofaniem, nieśmiałością, trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych, stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych.

Celem zajęć jest: zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich, modelowanie zachowań prospołecznych, tworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych.

Metoda: Spotkania grupowe realizowane są według autorskiego programu „Miasteczko”. Bazą tego programu jest terapia przez zabawę. Ta symboliczna forma pozwala wcielać się w różne role i nawiązywać relacje z rówieśnikami w innej scenerii niż dotychczas. Wybór i sposób kreacji postaci, podejmowane aktywności i korzystanie z komentarzy, interpretacji prowadzących grupę, stanowią istotny element diagnostyczny programu. Zastosowana tu terapia przez zabawę umożliwia m. in. zmianę aktywności dziecka i testowanie nowych sposobów zachowania.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 2 godziny, trwają od października do czerwca. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Osoby prowadzące: Beata Kicińska, Jagoda Płatek, Katarzyna Stawiarska

Kwalifikacja i nabór do grupy: odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Warunkiem przyjęcia jest zazwyczaj wcześniejszy kontakt indywidualny dziecka z psychologiem lub psychoterapeutą.Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – 8 osób.

Forma zgłoszenia do grupy: Dzieci zgłaszane są przez rodziców, na podstawie skierowania przez terapeutę indywidualnego, psychologa, pedagoga szkolnego lub z inicjatywy samych rodziców. W SPPPKOT odbywa się spotkanie z dzieckiem oraz konsultacja z rodzicami, co pozwala określić rodzaj problemów dziecka, jego gotowość do terapii grupowej i zaproponować adekwatną do tego formę pomocy.

W ROKU SZKOLNYM 2023/24 NIE PROWADZIMY NABORU DO GRUPY „STATEK”

Uczestnicy: program terapii grupowej „Statek” jest skierowany do uczniów klas IV szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia emocjonalne oraz trudności adaptacyjne.

Celem rozwojowym zajęć jest: wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka w okresie latencji/preadolescencji, wzmocnienie identyfikacji w bliskich mu rolach społecznych, próbowanie nowych ról, wzrost umiejętności interpersonalnych oraz kształtowanie nowych postaw związanych ze zmianami rozwojowymi. Celem psychoterapeutycznym jest: przepracowanie indywidualnych problemów, zmiana sposobów radzenia sobie z trudnymi uczuciami, doświadczanymi w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, opracowanie wewnętrznych konfliktów okresu latencji i preadolescencji, modyfikacja wewnętrznych obrazów siebie i innych, zmiany w obrębie niekorzystnych i nieadekwatnych mechanizmów obronnych.

Metoda:

Grupa psychoterapeutyczna „Statek” jest prowadzona w nurcie psychodynamicznym. Główną strukturą grupy jest zabawa oparta na metaforze statku i podróży. Uczestnicy grupy będę zaproszeni do tworzenia załogi, która wyrusza w podróż w nieznane. Życie na statku, wydarzenia na morzu i na lądzie, pełnienie różnych ról wśród załogi będą wynikały z indywidualnych i grupowych fantazji uczestników, wspieranych poprzez interwencje terapeutów, bazujących na rozumieniu procesu grupowego.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 godziny od listopada do czerwca. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Osoby prowadzące: Agnieszka Ryss, Sylwia Zaremba

Kwalifikacja do grupy: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i za pomocą wniosku o objęcie terapią. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – 8 osób.

W ROKU SZKOLNYM 2023/24 NIE PROWADZIMY NABORU DO GRUPY KRAINA

Uczestnicy: program terapii grupowej „Kraina” jest skierowany do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się m. in.: izolacją od grupy, „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie, nadmierną dominacją, zachowaniami agresywnymi, zachowaniami lękowymi, wycofaniem, nieśmiałością, trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych, stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych.

Celem zajęć jest: zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich, modelowanie zachowań prospołecznych, stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych, umożliwienie uczestnikom grupy doświadczenia akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych, stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej.

Metoda: Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o grę, uczestnicy wybierają Mistrza Gry oraz Krainę, w której gra będzie się toczyć. Mistrz wybiera postacie, które wezmą udział w grze. Prowadzący terapeuci proponują zadanie do wykonania w Krainie. Istotą spotkania jest omówienie tego co wydarzyło się w Krainie pomiędzy uczestnikami.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe i trwają od października do czerwca. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Osoby prowadzące: Ewa Jędrzejczyk – Wawryk, Kinga Gawlas

Kwalifikacja do grupy: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i za pomocą wniosku o objęcie terapią. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – 8 osób.

Program terapii grupowej „Kalejdoskop uczuć”, adresowany jest do uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Jest to czas przechodzenia z jednego etapu edukacji w drugi. Dzieci doświadczają różnych emocji, wynikających z licznych zmian.

Terapia grupowa jest formą pomocy dzieciom, które na różne sposoby ujawniają trudności z byciem częścią grupy czy zaadoptowaniem się do nowych warunków.

Grupa „Kalejdoskop uczuć” będzie opierać się na założeniach rekomendowanego programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, którego celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Naszym głównym założeniem w pracy terapeutycznej, będzie opracowywanie doświadczenia zmiany edukacyjnej oraz rozwojowej w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Kalejdoskop, uczyniłyśmy symbolem grupy. Jest to urządzenie optyczne, w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym przemieszczanie się szkiełek.

Podobnie jest z emocjami dzieci, które pod wpływem codziennych sytuacji, mogą przybierać różnorodną postać od smutku do radości.

Program składa się z 10 części tematycznych, nawiązujących symbolicznie do 10 różnobarwnych szkiełek, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Szczegółowe informacje: tutaj