Wspomaganie procesowe i problemowe

 Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych!

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczne Krakowski Ośrodek Terapii w 2024 r realizuje zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół zgodnie z nową formułą. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania oraz do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym lub problemowym.

Podstawowe założenia

Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół

 

Istotą nowego modelu wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej, jako organizacja ucząca się. U podstaw tego procesu leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły. Dzięki niej może ona skutecznie planować własny rozwój, a także kierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne.

Najważniejszą zmianą wynikającą z kompleksowego wspomagania szkół jest wpisanie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek do zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu
  i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę, jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
 • ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowania form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek to także:
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić poprzez:

         Zapraszamy!