Główną formą pomocy prowadzonej przez psychoterapeutów Zespołu Terapii Dziecka i Rodziców jest psychoterapia indywidualna dziecka

Psychoterapia indywidualna dziecka jest ukierunkowana na leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.  W psychoterapii dzieci diagnoza i leczenie zaburzeń odbywa się w ramach określonych zasad terapeutycznych, zgodne z podstawami teoretycznymi danego nurtu psychoterapii. Od tego zależy też wybór metod i narzędzi pracy. Terapeuci naszego zespołu prowadzą psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym.

Celem oddziaływań psychoterapeutycznych jest „przepracowanie” różnych wczesnych i aktualnych doświadczeń i przeżyć dziecka, odblokowanie naturalnego rozwoju dziecka i wzmocnienie jego osobistego potencjału – zdolności do samoregulacji, przeżywania i dzielenia emocji z innymi, nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, poczucia tożsamości, zdolności do adaptacji i sprężystości psychicznej.

Psychoterapii indywidualnej dziecka towarzyszą spotkania z rodzicami. O formie i częstotliwości współpracy terapeuty z rodzicami decyduje problematyka z jaką zgłasza się rodzina i dziecko, wiek dziecka i sposób pracy terapeuty dziecięcego. Zdarza się, że w oddziaływania wobec dziecka zostaje włączony wychowawca lub pedagog szkolny. Czasami, równolegle, rodzice uczestniczą w grupowych formach edukacji rodzicielskiej w naszej Poradni (Szkoła dla Rodziców, warsztaty rodzicielskie, konsultacje rodzicielskie). Terapii indywidualnej dziecka może towarzyszyć terapia rodzinna. Czasami korzystne jest podjęcie przez rodziców własnej terapii indywidualnej (w ośrodku dla dorosłych).

Główną metodą pracy w psychoterapii indywidualnej dziecka jest zabawa (zabawa wyobrażeniowa, zabawa ustrukturowana – gry oraz w formie aktywności artystycznej). W procesie terapii stosowane są również struktury zadaniowe, wspomagające proces mentalizacji.

Terapia indywidualna dzieci odbywa się w formie spotkań z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu, trwa 45 minut.