W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” działa Zespół Orzekający, którego funkcjonowanie określają odrębne przepisy dotyczące orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Regulamin Zespołu Orzekającego – do pobrania tutaj

Zespół zbiera się w miarę potrzeb. Dokumenty obowiązujące na zespół orzekający:

  • wniosek o wydanie orzeczenia – do pobrania tutaj
  • Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти – тут
  • zaświadczenie lekarskie – do pobrania tutaj
  • opinia psychologiczno-pedagogiczna
  • opinia ze szkoły – do pobrania tutaj
  • inna dokumentacja posiadana w związku z diagnozą i leczeniem 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie poradni lub poprzez e-puap.