Zapraszamy do zapoznania się z artykułami autorstwa naszych pracowników.

autor: dr Bogusława Piasecka (SPP-P Krakowski Ośrodek Terapii, Instytut Psychologii Stosowanej UJ), mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk (Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Krzysztof Gerc (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie,  Instytut Psychologii Stosowanej UJ)
Abstrakt:
Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu, którego celem była diagnoza zakresu i warunków stosowania psychoterapii w systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Konkluzją z badań jest konieczność unowocześnienia i stworzenia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych kultury zarządzania sprzyjającej stosowaniu psychoterapii w systemie edukacji. Wzrasta zapotrzebowanie na tę formę pomocy ze względu na stale rosnące wskaźniki coraz poważniejszych problemów emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Autorzy podkreślają, iż istnieją warunki kadrowe oraz możliwości prawne do stosowania profesjonalnej psychoterapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
więcej tutaj

autor: mgr Paweł Glita
Abstrakt:
Autor pobudza nas do refleksji, na jaki obszar funkcjonowania pacjenta kierujemy nasze interwencje terapeutyczne i dlaczego niekiedy częściej zajmujemy się jego rzeczywisto- ścią zewnętrzną niż wewnętrzną.
więcej tutaj

autor: mgr Paweł Glita
Abstrakt:
Celem artykułu jest przedstawienie w paradygmacie psychodynamicznym rozumienia emocjonalnych uwarunkowań trudności szkolnych młodzieży. Autor analizuje cztery różne mechanizmy powstawania tych objawów, wyodrębniając je ze względu na przeważający w nich rodzaj lęków i mechanizmów obronnych. Równocześnie przedstawia pracę terapeutyczną z pacjentem, która jest ilustracją trudnych dylematów, z jakimi można się spotkać w tej pracy, w szczególności wtedy, gdy jest ona osadzona w strukturach oświatowych.
więcej tutaj

autor: mgr Paweł Glita
Abstrakt:
Autor przedstawia aktualne koncepcje deficytu i defektu w odniesieniu do cech pacjenta oraz sposobów ich przejawiania się w relacji terapeutycznej. Nawiązuje też do znaczenia deficytu i konfliktu w powstawaniu zaburzeń osobowości. Artykuł poparty jest przykładami z pracy psychoterapeutycznej, przez co może być szczególnie pomocny w pracy klinicznej. 
więcej tutaj

autor: mgr Anna Bodzek, mgr Marzena Krzanowska
Abstrakt:
Autorki wskazują na potrzebę uwzględnienia w pracy z rodzinami nieświadomych aspektów funkcjonowania rodziny, np. związanych ze wzorem relacji z obiektem, jaki ujawniają małżonkowie. Analizują dynamikę powstawania objawów zaburzeń w rodzinie wywodząc je od trudności pary małżeńskiej.
więcej tutaj

autor: mgr Maria Różańska
Abstrakt:
Autorka przedstawia rozwój oddziaływań psychoterapeutycznych w ośrodkach oświatowych w Krakowie w latach 70. i 80. ub. wieku, poprzedzających powstanie Krakowskiego Ośrodka Terapii. Opisane są również różne formy oddziaływań terapeutycznych oraz szkoleń dla terapeutów w tym i późniejszym okresie.
więcej tutaj

autor: mgr Paweł Glita, mgr Katarzyna Starowicz
Abstrakt:
Autorzy przedstawiaja prace terapeutyczną z grupą młodzieży w wieku gimnazjalnym. Psychoterapie grupową prowadzono w warunkach ambulatoryjnych, w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. W artykule zwrócono m.in. uwagę na proces formowania się grupy, proces terapeutyczny i zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
więcej tutaj

autor: mgr Anna Bodzek
Abstrakt:
Autorka dokonuje analizy własnej pracy terapeutycznej z rodziną, w której problemem są trudności w procesie separacji dorastających dzieci. Są one następstwem nie dokończonej żałoby w rodzinie. Powołując się na technikę terapeutyczną umożliwiającą ponowne przeżycie procesu żałoby określanej mianem „żałoby operacyjnej” przedstawia jej skuteczne zastosowanie w terapii rodzin.

więcej tutaj

autor: mgr Maria Różańska, mgr Marzena Krzanowska
Abstrakt: Artykuł omawia zarówno zagadniania prawne, jak i trudną sytuację psychologiczną dzieci i ich adopcyjnych rodziców. Zwraca uwagę na bardzo obiążające relację adopcyjną wzajemne oczekiwania obu stron. Relacjja z grupowej pracy terapeutyczno-psychoedukacyjnej z rodzicami i kandydatami na rodziców stanowi przykład próby przezwyciężania tych trudności.
więcej tutaj

autor: mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Abstrakt: Autorka opisuje przebieg terapii rodzinnej w przypadku anoreksji psychicznej stwierdzonej u 17-letniej dziewczyny. Dokonuje analizy znaczenia choroby dla systemu rodzinnego. Szczegółowo przedstawia fazy terapii i tematykę kolejnych spotkań terapeutycznych, ze zwróceniem uwagi na relację pomiędzy członkami rodziny a terapeutą oraz uczucia terapeuty.
więcej tutaj

Zapraszamy do lektury publikacji  pt. „Bezpieczny uczeń w Krakowie – analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole”.

Jako że bezpieczeństwo ucznia jest warunkiem koniecznym realizacji prawa dziecka do edukacji, publikacja traktuje szczegółowo o wymiarach bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ucznia w szkole i odnosi je do kompetencji nauczycieli, wychowawców, pedagogów i dyrektora szkoły i placówki oświatowej, bo wszystkie te podmioty stanowią gwarancję (w oparciu o przepisy prawa) bezpieczeństwa ucznia w szkole.

Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkolnych, ale w szerokim rozumieniu do ujmowanych całościowo środowisk szkolnych – wszystkich podmiotów edukacji szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze edukacji, środowisk akademickich i wszystkich tych osób, którzy pragną bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży w ich podstawowym środowisku wychowawczym, jakie stanowi  współczesna szkoła.

Publikacja do pobrania tutaj.