Program szkoleniowo – superwizyjny „StuKOT”

Szanowni Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele!

Zapraszamy krakowskich nauczycieli szkół podstawowych w trakcie swojego pierwszego wychowawstwa do skorzystania z oferty Zespołu Profilaktyki Wychowawczej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Do 14 października 2023 roku prowadzimy rekrutację do programu szkoleniowo-superwizyjnego ,,StuKOT”.

,,StuKOT” to 36-godzinny program, którego celem jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych uczestniczących w nim nauczycieli. Każde spotkanie składa się z dwóch części – części teoretyczno-treningowej, skupionej na teoretycznych i praktycznych aspektach bycia wychowawcą, oraz części superwizyjnej, umożliwiającej nauczycielom podzielenie się sytuacjami trudnymi z życia ich klasy oraz wspólne omówienie ich z grupą.

Program szkoleniowo-superwizyjny ,,StuKOT” to:

 • Dziewięć 3-godzinnych spotkań (październik 2023 – czerwiec 2024). Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, psychologów, pedagogów i terapeutów; mają formę treningu umiejętności z przestrzenią na wymianę doświadczeń.
 • Grupa ma charakter stały i będzie liczyć maksymalnie 8 osób.
 • Uczestnicy rozwijają umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami diagnostycznymi i interwencyjnymi w pracy z klasą oraz w kontakcie indywidualnym z uczniami, współpracownikami i rodzicami.
 • Chętni uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

Terminy spotkań:

 • Jeden wtorek w miesiącu, od października 2023 roku do czerwca 2024 roku, w godzinach 16:00-19:00
 • Daty kolejnych spotkań: 24.10.2023, 28.11.2023, 19.12.2023, 23.01.2024, 27.02.2024, 26.03.2024, 23.04.2024, 28.05.2024, 18.06.2024.

Zgłoszenia:

Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego:

Tematyka poszczególnych modułów

Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o teorię procesu grupowego. Potrzeby grupy. Rola nauczyciela w procesie grupowym klasy. Określanie zasad współpracy.

Role grupowe i ich znaczenie dla zachowania uczniów. Szkoła i klasa jako system. Systemowe rozumienie bezpieczeństwa.

Rola rodzica w systemie szkolnym i jego wpływ na grupę klasową. Nawiązywanie współpracy z rodzicami.

Agresja, przemoc, a konflikt. Kozioł ofiarny. Trójkąt przemocowy. Mechanizmy podtrzymujące przemoc w grupie.

Osoba doświadczająca przemocy, świadek przemocy i sprawca. Procedury postępowania i schemat rozmowy interwencyjnej.

Rozwój psychofizyczny nastolatka. Dlaczego uczniowie reagują lękiem i wycofaniem? Zaburzenia lękowe i depresyjne. Dostosowania.

Strategie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i buntowniczymi. Objawy a nieprawidłowe zachowanie u dziecka z ADHD. Współpraca z rodzicami. Dostosowania.

Strategie tworzenia ogólnoszkolnych procedur wobec trudnych sytuacji, w tym przemocy rówieśniczej. Budowanie bezpieczeństwa w szkole. Planowanie wdrożenia rozwiązań w miejscu pracy.

Określenie własnych zasobów. Dbanie o sobie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Podsumowanie warsztatów.

Prowadzący  zobowiązują się do:

 • Przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie stworzonym przez grupę na pierwszych zajęciach.
 • Superwizowania swojej pracy z grupą w celu uzyskania jak najlepszych efektów s
 • Analizowania wyników bieżącej ewaluacji zajęć.

Uczestnicy programu zobowiązują się do:

 • Obecności na minimum 7 z 9 dni warsztatowych oraz nierezygnowania z zajęć bez ważnej przyczyny.
 • Obowiązkowej obecności na pierwszych zajęciach.
 • Informowania opiekuna grupy o planowanej nieobecności najwcześniej, jak to możliwe, najpóźniej w przeddzień szkolenia.
 • Przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie stworzonym przez grupę na pierwszych zajęciach.
 • W miarę możliwości do wykonywania zadań wdrożeniowych pomiędzy kolejnymi modułami szkoleniowymi.
 • W sytuacji nieprzestrzegania zasad zawartych w kontrakcie lub innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie uczestnikowi z programu, trenerzy zastrzegają sobie prawo do przekazania uczestnikowi informacji o konieczności rezygnacji z programu wraz
  z uzasadnieniem.

Osoby prowadzące: Katarzyna Stawiarska, Michalina Skołyszewska – Zespół Profilaktyki Wychowawczej