Jak pracujemy w czasie epidemii

Biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz stosując się do  zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  praca Poradni odbywać się będzie formie pracy zdalnej oraz pracy stacjonarnej. W pracy stacjonarnej obowiązują dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje poniżej.

Przed wznowieniem spotkań na terenie Poradni prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem. Popis składa rodzic/opiekun prawny lub osoba pełnoletnia. Prosimy o dostarczenie oświadczenia na pierwsze spotkanie z terapeutą.

W ramach pracy zdalnej kontynuujemy pracę terapeutyczną indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą, prowadzona jest terapia rodzinna, grupa wsparcia dla rodziców. Nauczyciele objęci programem „Kot w tarapatach” otrzymują na bieżąco wsparcie w postaci konsultacji oraz superwizji. Spotkania realizowane są za pomocą komunikatorów internetowych, telefonicznie oraz mailowo.
Ponadto oferujemy:

>> Dyżur telefoniczny dla rodziców, dzieci i młodzieży. Pod numer 12 361 32 00 może zadzwonić każdy, kto potrzebuje konsultacji bądź wsparcia psychologicznego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: dyżur telefoniczny.

 >> Konsultacje online dla rodziców, w ramach których można uzyskać: porady w sprawach wychowawczych, konsultacje dotyczące pozytywnej komunikacji z dzieckiem, wsparcie rodzica w kryzysieNa konsultacje zapisać się można wysyłając e-mail na adres:  zis@kot.krakow.pl. Możliwe terminy: poniedziałki: g. 18:00-20:00, czwartki: g.10.00-12.00, piątki: g.12:00-13:00. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy Click Meeting.

 >> Konsultacje online dla nauczycieli, w ramach których oferujemy: porady w sprawach wychowawczych, dotyczące pracy z wymagającym uczniem lub klasą, superwizje indywidualne dla nauczycieli oraz wsparcie nauczyciela w kryzysie. Możliwe terminy to: poniedziałki, g. 18.00 – 20.00, czwartki g. 10.00 – 12.00, piątki g. 12.00-13.00. Na konsultacje zapisać się można wysyłając e-mail na adres:   zis@kot.krakow.plSpotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy Click Meeting. 

W miarę potrzeb dzieci, młodzieży i rodziców oraz adekwatnie do możliwości sanitarno – epidemiologicznych podejmowana jest bezpośrednia praca w poradni.

>> Stacjonarna praca na terenie poradni realizowana jest w godzinach 8.00 – 15.00, w tych godzinach zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 12 422 18 58.

>> Bezpośrednie spotkania dzieci, młodzieży i rodziców z terapeutami oraz lekarzami odbywają się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami, adekwatnie do potrzeb i możliwości sanitarno – epidemiologicznych.

>> Wydzielona została strefa obsługi klientów zewnętrznych, która znajduje się w holu po wejściu do poradni. W strefie może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, inne osoby powinny oczekiwać przed wejściem do Poradni. Osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk.

>> Przed wznowieniem spotkań na terenie Poradni należy zapoznać się z procedurami oraz podpisać niezbędne oświadczenie / oświadczenie rodzica