Krótki rys historyczny

Historia Krakowskiego Ośrodka Terapii to historia ludzi i miejsc na mapie Krakowa wpleciona w przemiany w obszarze psychoterapii i oświaty na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat.

Początki nurtu psychoterapeutycznego w strukturach oświatowych, z którego wyłonił się Krakowski Ośrodek Terapii, sięgają już 1972 roku, kiedy to przy Okręgowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej powstała filia o nazwie Poradnia ds. Wychowania Seksualnego Młodzieży, po roku przekształcona w Zespół Psychoterapii Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Z inicjatywy owego Zespołu 1 kwietnia 1991 roku zarządzeniem kuratora powołano specjalistyczną placówkę oświatowo-wychowawczą o nazwie Krakowski Ośrodek Terapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin (w skrócie KOT).

Jego pierwszymi pracownikami byli : Janusz Kitrasiewicz – pierwszy dyrektor Ośrodka oraz (wymienieni w porządku alfabetycznym) Ewa Banaś, Władysław Banaś, Maria Bulińska, Maria de Barbaro, Marianna Góralczyk, Alicja Kamińska, Milena Karlińska, Magdalena Konior, Iwona Kozłowska –  Piwowarczyk, Włodzimierz Kwasiborski, Aleksandra Lorenc, Halina Nałęcz-Nieniewska, Jerzy Nałęcz-Nieniewski Jerzy Pocica, Bożena Styka oraz na stanowisku sekretarki Ośrodka – Irena Król. Spotkanie tych osób, twórczych i aktywnych, pełnych zapału i energii do pracy, ustawicznie szkolących się i doskonalących własne umiejętności w obszarze psychoterapii, zaowocowało wzbogaceniem oferty ówczesnego poradnictwa, opartego głównie na diagnozie psychologicznej i poradnictwie zawodowym,  o psychoterapię.

Ten 16 osobowy zespół KOT tworzył zatem wzorzec pierwszego w naszym kraju specjalistycznego ośrodka terapeutycznego w strukturze oświaty. Jego bezwzględną zaletą była dostępność dla szerokiej grupy pacjentów z przedszkoli i szkół oraz związany z tym brak etykietowania – przedwczesnego naznaczania dzieci i młodzieży diagnozą medyczną. Specyfiką KOT była praca w trzech współpracujących ze sobą zespołach: Zespole Terapii Dzieci, Zespole Terapii Młodzieży i Zespole Terapii Rodzin, oferujących kompleksowy system specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej.

To właśnie praca w zespole umożliwiała wprowadzenie superwizji procesu psychoterapii pacjentów metodą balintowską, których prowadzenia podjął się ówczesny ordynator Oddziału Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UJ dr Piotr Drozdowski, do roku 2012 pełniący zarazem funkcję konsultanta psychiatrycznego dla pacjentów KOT. Jego wkład w tworzenie się tożsamości psychoterapeutycznej Ośrodka i jego podzespołów jest nieoceniony.

Kolejnymi dyrektorami Ośrodka byli: Iwona Kozłowska-Piwowarczyk (1993 – 2003) i Barbara Woszczyna (2003 – do dnia dzisiejszego). Od początku swojego istnienia Ośrodek współpracował ze środowiskiem medycznym i psychoterapeutycznym Krakowa.  Wśród lekarzy – konsultantów medycznych zatrudnionych w KOT wymienić należy dr Elżbietę Pasyk, dr Joannę Boroń – Zyss , natomiast wśród superwizorów poszczególnych podzespołów znalazły się dodatkowo takie postaci jak: dc. Boguchwał Winid (Zespół Terapii Młodzieży – podejście psychodynamiczne), dr Lucyna Drożdżowicz, dr Barbara Józefik (Zespół Terapii Rodzin – terapia systemowa), czy dr Wanda Badura-Madej (Zespół Terapii Dzieci – podejście eklektyczne ).

Lata historii KOT to również historia zmian lokalowych Ośrodka, która przebiega przez krakowskie ulice począwszy od Koszykarskiej, poprzez Warneńczyka, Józefa, Miodową 12, po Helclów 23a , gdzie mieści się jego obecna siedziba.

Byli pracownicy:

 • Janusz Kitrasiewicz
 • – dyrektor i superwizor pracy terapeutycznej
 • Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
  – dyrektor i pracownik
 • Barbara Woszczyna – dyrektor i pracownik
 • Piotr Drozdowski
 • – lekarz psychiatra, superwizor pracy trapeutycznej
 • Boguchwał Winid
 • – superwizor pracy trapeutycznej
 • Halina Nałęcz-Nieniewska
 • – superwizor pracy terapeutycznej i pracownik
 • Wanda Badura-Madej – superwizor pracy trapeutycznej
 • Jacek Pierzchała
 • Jerzy Nałęcz-Nieniewski
 • Władysław Banaś
 • Ewa Banaś
 • Jerzy Pocica
 • Marianna Góralczyk
 • Maria de Barbaro
 • Władysław Kwasiborski
 • Grzegorz Baster
 • Maciej Wilk
 • Alicja Zaremba
 • Adam Kuśnierzowski
 • Małgorzata Harasimowicz-Bobrzyńska
 • Bożena Styka
 • Maria Różańska
 • Gabriela Rudnik
 • Paweł Glita
 • Piotr Jakimowski
 • Karolina Krzątała-Klemiato
 • Katarzyna Starowicz
 • Marcin Makulski
 • Radosław Szyk
 • Milena Karlińska
 • Maria Bulińska
 • Aleksandra Lorenc – Steinmec
 • Alicja Tomala
 • Magdalena Konior
 • Iwona Sołtysińska