Koronawirus – informacje dla osób korzystających z usług naszej poradni

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie
nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz
Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów
stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one
kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA
KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)
osób
potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów
utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały
bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu
podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria
epidemiologiczne
:

 1. kryteria
  kliniczne

Każda osoba u
której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów
ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

 1. kryteria
  epidemiologiczne

Każda
osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

-
podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono
przypadki koronawirusa1;

-
miała bliski kontakt2
z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem
potwierdzonym
3
lub przypadkiem prawdopodobnym4);

-
pracowała lub przebywała jako odwiedzający5
w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów
zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie
zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

1)
zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i
problemy z oddychaniem to:

2) nie
zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni
należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć
temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów
grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli
po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy,
można zakończyć kontrolę.

Jeżeli
w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

 • należy
  bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację
  sanitarno-epidemiologiczną,
 • lub
  chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
  lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie
  dalszy tryb postępowania medycznego.

3)
miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy
  bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację
  sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą
powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując
wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła,
jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie
wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i
wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor
sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w
porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie
dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia

u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten
fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w
przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do
szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się
własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje
osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie
niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie
hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w
dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl,
gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została
zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być
hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z
zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu
sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o
zachorowanie na koronawirusa powinny być leczone w warunkach
ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym
koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w
  kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz
  przez dłuższy czas,

 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub
  kolegów,

 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w
  tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby
z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze
i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby
rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem
  przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
  samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie
  uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji
  sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru
  telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia
  wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni
  samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka,
  kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie,
  telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub
  zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
  obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
  postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność
koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana
kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor
sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby,
które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą
  chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani
  wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak
  uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.

 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić
  stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy
  potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski
  kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków
  ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach
  w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane
  zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie
  dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które
  nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.

 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy
  powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi,
  personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie
nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak
kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w
których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa
np. Włoch, czy odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz
zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE
Z POMIESZCZENIAMI
JEŚLI
wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W
przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do
szpitala z podejrzeniem
koronawirusa,
dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym
inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu
instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji
pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE
ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie
istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi.
Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad
zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka
zakażenia:

 1. Często
  my
 2. ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się
  poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli
nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie
alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na
rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego
przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały
wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób
chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych
powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy.
Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakry

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umy

ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na
bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i
kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić
przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować
  bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która
kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu
oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod
ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt
blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unika
 2. dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się
wirusa
z powierzchni na siebie.

 1. Będąc
  chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po
  powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie
  upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do
  szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na
oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie
chorób zakaźnych
(https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji
publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie
ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę
ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc
  chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało
  się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE
  należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem.
  Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do
  szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza
  rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą
mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy,
rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną
(pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca,
chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając
  łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało
  się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy

  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz
  higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli
  to możliwe.
 1. Unika
 2. spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia
  zwierzęcego

  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem,
  mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego
  zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi
  zasadami bezpieczeństwa żywności.
 1. Zapobiega
 2. innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko
  grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce
  rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań
  i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne
  rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a
  marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi
  czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak
  traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu
  zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 1. Dbać
  o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną,
  racjonalne odżywianie.

1
Informacje o krajach/regionach z
utrzymującą się transmisją

SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem:
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

2
Bliski kontakt
jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki
zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2,
zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane
nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości,
przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19,
podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem
transportu)

3
Przypadek potwierdzony
(kryteria laboratoryjne):

wykrycie
kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone
badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

4
Przypadek prawdopodobny
(kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących
kryteriów:

-
dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów
(pan-coronavirus test),

-
niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy
SARS-CoV-2.

5
na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych
jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z
potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.


Szkoła dla Rodziców - Edycja Wiosenna

Rozpoczynamy nabór na zajęcia Szkoły dla Rodziców, których głównym celem jest wspieranie
rodziców w konstruktywnym radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To
także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Dla kogo? Rodzice dzieci mieszkających bądź uczęszczających do szkół w gminie Kraków.
Gdzie? Miejsce: SPPP KOT ul. Helclów 23a Kraków
Kiedy?

I grupa poranna: poniedziałki 9.00-12.00 ( 10 spotkań) - rekrutacja zamknięta
Daty spotkań: 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 20.04, 4.05, 18.05, 1.06, 8.06, 15.06.
Osoby prowadzące: Jagoda Płatek i Joanna Tomoń

II grupa popołudniowa: poniedziałki 15.30-18.30 (10 spotkań)
Daty spotkań: 30.03, 06.04, 20.04, 4.05, 11.05, 18.05, 1.06, 15.06, 22.06, 29.06.
Osoby prowadzące: Katarzyna Stawiarska i Mateusz Badecki

Wymagane jest 90% obecności na zajęciach.

Liczba miejsc ograniczona!
Rekrutacja przebiega w dwóch etapach:
1.ETAP : zgłoszenie telefoniczne lub osobiście w sekretariacie SPPP KOT tel. 12 422-18-58
2 ETAP : indywidualne konsultacje z prowadzącymi grupę (prowadzący będą podejmować kontakt
telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji).


SPRAWOZDANIE „OŚWIATA KRAKOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019”

SPRAWOZDANIE „OŚWIATA KRAKOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019”

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2018/2019 Miasto Kraków prowadziło 426 przedszkoli, szkół i placówek, do których uczęszczało 95 199 dzieci, młodzieży i dorosłych – to więcej niż mieszkańców najbardziej zaludnionej krakowskiej dzielnicy. Biorąc pod uwagę zarówno skalę, jak i złożoność zagadnień związanych z krakowską oświatą, Wydział Edukacji UMK przygotował sprawozdanie „Oświata krakowska w roku szkolnym 2018/2019”. Wszystkie tematy zawarte w sprawozdaniu zostały przedstawione w taki sposób, aby były jak najbardziej czytelne dla mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych krakowską oświatą. Stąd podział na bloki tematyczne dotyczące rodziców i uczniów, dyrektorów i nauczycieli, a także kwestii związanych z siecią szkół, finansami czy infrastrukturą.

Sprawozdanie jest dostępne na stronie: www.portaledukacyjny.krakow.pl/sprawozdanie

Z wyrazami szacunku,
Ewa CałusDyrektor
Wydziału Edukacji


24.12.2019 r. - Zmiana godzin otwarcia Poradni

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” otwarta będzie w godzinach 8.00 – 12.00.


LICZBA MIEJSC WYCZERPANA - Konferencja "Psychoterapia chodzi różnymi ścieżkami. Ścieżka druga: Uczenie"

SPPP "KOT" uprzejmie informuje, że liczba miejsc na Konferencję "Psychoterapia chodzi różnymi ścieżkami. Ścieżka druga: Uczenie" została wyczerpana


Konferencja "Psychoterapia chodzi różnymi ścieżkami. Ścieżka druga: Uczenie"

WYCZERPANA LICZBA MIEJSC NA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii”. Tytuł konferencji brzmi „PSYCHOTERAPIA CHODZI RÓŻNYMI ŚCIEŻKAMI. ŚCIEŻKA DRUGA UCZENIE” i jest kolejną z cyklu spotkań poświęconych psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin. Chcemy zachęcić Państwa do podążania wraz z nami ścieżkami pogłębiającymi wiedzę na temat rozwoju, rozumienia mechanizmów i źródeł pojawiających się trudności rozwojowych oraz sposobów pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży. Mamy nadzieję, że wspólna wędrówka będzie okazją do burzliwych, pełnych inspiracji dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień pracującymi z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Termin : 22.11.2019 r
Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3,4 Kraków
Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń
Więcej na temat zapisów i programu konferencji na stronie www.konferencja.kot.krakow.pl


Rusza kolejna edycja Programu "ŁÓDZ NA FALACH"

Rusza kolejna edycja Programu psychoedukacyjno-psychoterapeutycznrgo dla rodzin w kryzysie rozstania "Łódź na falach".
6.11.2019 12.11.2019 18.11.2019 28.11.2019
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Zespołem Terapii Rodzin.


Oferta pracy

Poszukujemy psychotrapeuty, psychologa lub pedagoga z ukończonym lub w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Wymagane przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie w terapii z dziećmi do 12 roku życia.
CV proszę przesyłać do dnia 08.09.2019r na adres mailowy kot.krakow@poczta.onet.pl

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii, ul.
Helclów 23a, 31-145 Kraków

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.mjo1@um.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia
procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w
SPPP KOT;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221§ 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest
obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na
przetwarzanie;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7.Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Dyrektor

mgr Katarzyna Czaczuń


Edycja 2018/2019 programu profilaktyczno- wychowawczego „Kot w tarapatach” zakończyła się!

Pierwszy etap tegorocznej edycji już za nami. W programie wzięło udział 38 klas pierwszych (785 uczniów), razem ze swoimi wychowawcami oraz 6 pedagogów i psychologów szkolnych. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu z teorii przywiązania, a następnie mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy. Jak efekty? Grupy warsztatowe nauczycieli pracowały w sposób twórczy i zaangażowany, wychowawcy dokonali wielu interesujących obserwacji, dotyczących poszczególnych uczniów i życia klasy. A uczniowie – przekonali się, że w tarapatach oprócz mamy i taty pomaga wychowawca, zaangażowany w ich sprawy w szkole. Nauczyciele ocenili program jako idealny dla I klasy, posiadający przejrzystą formę i konkretne scenariusze. Docenili także dużą wartość programu w stosunku do czasu poświęconego na jego realizację.


Sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w sieci współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego przy SPPP "KOT". 
Już trzeci rok z rzędu działać  będzie przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii" sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem pracy sieci, do której zapraszamy szerokie grono nauczycieli z placówek samorządowych i publicznych z terenu  miasta Krakowa jest wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów właściwych dla tego etapu nauczania, przy wsparciu koordynatora i zapraszanych ekspertów. Wszystkie spotkania z koordynatorem i zaproszonymi ekspertami (wykłady, warsztaty) są finansowane ze środków UMK w ramach  „Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków” 

Praca w sieci dzieli się na kilka etapów. 

W pierwszych dniach września odbędzie się spotkanie organizacyjne. Na tym spotkaniu wstępnie określamy zakres tematyczny wokół którego skupi się praca sieci. Ustalimy nasze cele i harmonogram. W tym roku zamierzamy kontynuować działania zmierzające do wspierania nauczycieli i placówek w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych takich jak agresja czy trudności społeczno-emocjonalne dzieci.   

W drugiej połowie września, październiku, listopadzie i w grudniu odbywają się spotkania robocze (cześć z nich z udziałem zaproszonych ekspertów). Pomiędzy spotkaniami i do oficjalnego zamknięcia roku po pracy w sieci uczestnicy kontynuują pracę za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Ostatnie ze spotkań "na żywo" poświęcone jest ewaluacji działań. Nad całością czuwa koordynator sieci pani Agnieszka Larysz - Ligęza. Po roku pracy w sieci uczestnicy otrzymują oficjalne zaświadczenie. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia do 16 sierpnia 2019 roku
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres przedszkolnasiec@gmail.com

Koordynator
psycholog, nauczyciel, trener kreatywności
Agnieszka Larysz- Ligęza