INFORMACJE OGÓLNE

W procesie wspomagania rozwoju ważną rolę odgrywają sieci współpracy i samokształcenia. Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy.
Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa. Metoda ta wykorzystywana jest w różnych obszarach życia społecznego. Coraz częściej używa się jej również w edukacji. Sieci oferują naturalne środowisko uczenia się.
W sieci łączą się nauczyciele, dyrektorzy szkół, a nawet szkoły. W ten sposób wspólnie pracują nad różnorodnymi kwestiami związanymi z praktyką szkolną. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe, ponieważ wykonywanym zadaniom towarzyszy nie tylko indywidualna refleksja, ale także rozmowa, wymiana poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami. Praca w sieci jest szansą na jakościowy rozwój organizacji.
Do sieci współpracy i samokształcenia można się zgłaszać przez cały rok.

Czytaj więcej :  Wspomaganie pracy szkół i przedszkoliNowy system doskonalenia nauczycieli.

Po raz kolejny w r.szk. 2018/2019r SPPP Krakowski Ośrodkek Terapii zaprasza do podjęcia współpracy w procesie wspomagania szkół i placówek w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania oraz do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich krakowskich szkół. Uczestnicy wspomagania otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w w/w formach doskonalenia.

Czym jest Wspomaganie Rad Pedagogicznych?

Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Na tej bazie budowana jest oferta doskonalenia dla nauczycieli. Wspomaganie może przebiegać w dwóch formach, jako procesowe lub problemowe.

  • Wspomaganie procesowe obejmuje przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły, określenie form wsparcia, wdrażanie zaplanowanych działań, monitoring i ewaluację prowadzonych działań.
  • Wspomaganie problemowe obejmuje wsparcie na wybranych etapach procesu.

Czym są Sieci wspólpracy i samokształcenia?

Sieć to zespół ok. 20 nauczycieli z różnych szkół lub przedszkoli, którzy współpracują w zorganizowany sposób – za pośrednictwem platformy internetowej (umożliwiającej bieżący kontakt i wymianę zasobów) oraz na spotkaniach z koordynatorem lub zaproszonymi ekspertami z danej dziedziny. Metody pracy dostosowane będą do potrzeb uczestników (wykłady, warsztaty, treningi, metody aktywne).
Sieciowanie  to działanie umożliwiające nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie ułatwiające dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób będący długofalowym i systematycznym procesem opartym na zaufaniu i wzajemności.

Proponowane formy pracy Rad Pedagogicznych oraz sieci współpracy i samokształcenia:

  • Spotkania w realu – diagnoza potrzeb rozwojowych, wymiana doświadczeń i samokształcenie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, ewaluacja pracy sieci,
  • Spotkania z ekspertami zewnętrznymi, koordynatorem wspomagania i sieci,
  • Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.
  • Warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli.

Zespół koordynujący działania:

Izabela Kaznowska –  koordynator wspomagania, nauczyciel dyplomowany, psycholog  od ponad  20 lat pracujący z młodzieżą i rodzinami w szkole specjalnej dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Autor i realizator programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, trener TZA. Przez wiele lat współpracowała z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka opracowując i realizując programy środowiskowe ( wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne) dla dzieci i młodzieży. Kilkuletnia współpraca z Ośrodkiem Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jako koordynator programu działania liderów młodzieżowych Kaskada. Ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, podyplomowe studia Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Resocjalizacji. Otrzymała  certyfikaty ORE w zakresie umiejętności trenerskich dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Od 2013 roku realizuje wspomaganie Rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków w projekcie unijnym, jako SORE, obecnie jako koordynator wspomagania rozwoju szkół.

Alicja Sikora – koordynaror sieci wychowaców klas i pracy zespołowej, nauczyciel dyplomowany historii, informatyki i kształcenia na odległość /e-learning/ z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą dydaktyczną. Realizator wielu projektów m.in. w CEO, E-Akademia nauk matematyczno przyrodniczych w Krakowie, Azymut kariery zawodowej gimnazjalistów. Od 2013 roku /w pilotażu projektu unijnego/ jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenie w realizacji zadania „ Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków ”, realizowanym przez SPPP Krakowski Ośrodek Terapii. Na temat pracy sieci opublikowała artykuły na stronach ORE, w Głosie Nauczycielskim i miesięczniku „Dyrektor Szkoły”.  Prezentowała dobre praktyki w pracy sieci na Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów 3.5  w Warszawie i na spotkaniu dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia „Złapani w sieci” w Warszawie. Otrzymała ze strony ORE i Dyrektora SPPP KOT rekomendację dla prowadzonych przez siebie działań.

   

Agnieszka Larysz Ligęza – koordynator sieci nauczycieli przedszkola. Od 14 lat pracuje z przedszkolakami, jako psycholog oraz trener twórczego myślenia i nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli głównie z ramienia MNODN, ale także, jako ekspert sieci wsparcia w obecnym ich kształcie. Udział w pilotażu „Europejskiego portfolio językowego dla przedszkolaków” i współautor publikacji dla nauczycieli przedszkolnych „Paddington – Miś z walizką pełną przygód”. Od 2010 roku pełni funkcje kierownicze w przedszkolu – przez 6 lat, jako dyrektor a obecnie wicedyrektor. Pasjonuje się zagadnieniami praktycznymi z dziedziny psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz psychoedukacją przedszkolaków, ich nauczycieli i rodziców.

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół znajdują się na stronie:  http://www.ore.edu.pl/wspomaganie-pracy-szkol-i-przedszkoli 
Aktualne akty prawne związane z wspomaganiem i wspieraniem szkół znajdują się na stronie:
http://www.ore.edu.pl/wspomaganie-pracy-szkol-i-przedszkoli/4463-akty-prawne

  

SPPP KOT  w ramach wspomagania współpracuje z:
 

 

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

 

 

 

Specjalistyczną Poradnią Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej