Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych!

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” realizuje zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół zgodnie z nową formułą. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania oraz do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym lub problemowym.                               

Podstawowe założenia kompleksowego wspomagania rozwoju szkół. 
Istotą nowego modelu wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej, jako organizacja ucząca się. U podstaw wprowadzanej zmiany leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły. Dzięki niej może ona skutecznie planować własny rozwój, a także kierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne. Najważniejszą zmianą wynikającą z kompleksowego wspomagania szkół  jest wpisanie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek do zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

  •  rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  •  analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
  •  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
  •  innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
  •  ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  •  zaplanowania form wspomagania i ich realizację;
  •  wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

2.  wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek to także:

  •  organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

Klamrą, która spina wytyczne nowego systemu wspomagania, jest zalecenie wykorzystania w procesie doskonalenia nauczycieli potencjału różnych instytucji – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Aby model ten przyniósł szkole wymierne rezultaty, konieczna jest współpraca dyrekcji, nauczycieli, instytucji wspomagania, ekspertów zewnętrznych, a także rodziców, uczniów. Za: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/wspieranie-szkol-i-nauczycieli/112-wspieranie-szko-i-nauczycieli-aktualnoci/6421-wspomaganie-szkoly-krok-po-kroku

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić poprzez:

Proponujemy również wykorzystanie Karty zgłoszenia i przesłanie jej do SPPP Krakowskiego Ośrodka Terapii na adres mailowy z dopiskiem „WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ”/pro_kot/zasoby/files/materialy-do-pobrania/karta-zgoszenia-wspomaganie.doc
Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w proponowanych obszarach proszone są o indywidualne zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej skanu formularza zgłoszenia do sieci na adres  mailowy  kot.krakow@poczta.onet.pl  z dopiskiem „WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ„. Rekrutacja TRWA NADAL. /pro_kot/zasoby/files/materialy-do-pobrania/formularz-zgloszenia-do-sieci-wspolpracy.docx

Początek pracy w sieci współpracy i samokształcenia: maj 2016r.

Zapraszamy!