1. Zagadnienia do spotkania z ekspertem sieci współpracy i samokształcenia humanistów.
W trakcie warsztatu diagnostycznego i informacji zawartej w ankietach diagnostycznych wyłonione zostały wyodrębnione dwa obszary nad, który powinniśmy pracować w sieci:
1.    Diagnoza zespołu klasowego i każdego ucznia indywidualnie.
2.    Organizacja pracy zespołowej, komunikacja i informacja zwrotna.

1.1 Zagadnienia do pierwszego spotkania z ekspertem: czwartek 29 września 2016r
• Diagnoza zespołu klasowego i każdego ucznia indywidualnie. Sposoby poznawania uczniów i ich środowiska –dobre praktyki , „otwieranie uczniów”
• Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole, oraz zarządzania konfliktem i wykorzystanie go w pracy zespołowej.
• Uzyskanie wiedzy i umiejętności służących do efektywnej komunikacji  i prowadzenia niegocjaci w zespole.
• Ocena uczniów dysfunkcyjnych. Sposoby dopasowania zadań do uczniów z  potrzebami edukacyjnymi/ trudnościami nauce/ i zachowaniami.

2. Zagadnienia do spotkania z ekspertem sieci współpracy i samokształcenia wychowaców klas.
W trakcie warsztatu diagnostycznego i informacji zawartej w ankietach diagnostycznych wyłonione zostały wyodrębnione dwa obszary nad, który powinniśmy pracować w sieci:
1.    Diagnozowanie sytuacji i procesów wychowawczych w klasie
2.    Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawcy klasowego
3.    Jak być kreatywnym nauczycielem i jak rozwijać kreatywność ucznia?

2.1 Zagadnienia do pierwszego spotkania sieci z ekspertem: wtorek 27 września 2016r. 
• Diagnozowanie sytuacji i procesów wychowawczych w klasie.
• Podstawowe regulacje prawne w pracy wychowawcy klasowego.
• Praca nad konkretnymi problemami edukacyjnymi,
• Określenie kierunku oddziaływań wychowawczych w przypadku zachowań niepożądanych. Dobra informacja zwrotna

Ekspertem na tych spotkaniach będzie Pani Małgorzata Cużytek,  która ma ogromną wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach i problemach, nad  którymi pracują nasze sieci. Spotkania będą miały głównie charakter warsztatowy!

3. Zagadnienia do spotkania sieci nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

W trakcie warsztatu diagnostycznego wyłonione zostały dwa obszary, nad którymi postanowiliśmy pracować w sieci:

  1. Efektywne komunikowanie się,   
  2. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.1 Spotkanie z ekspertami

  1. Spotkanie nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych  28 września 2016 r.

Zapraszamy serdecznie koordynatorzy sieci:  Alicja Sikora i Małagorzata Gadomska

Informacje o spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem.

1.  sieć współpracy i samokształcenia humanistów

Temat: „Diagnoza ucznia i zespołu klasowego oraz rozwiązywanie konfliktów w klasie”  zarządzani konfliktem i wykorzystanie go w pracy zespołowej.

Cele: Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie dokonywania diagnozy indywidualnej ucznia z trudnościami w nauce i zachowaniu oraz zespołu klasowego. Poszerzenie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów między uczniami.

Metody pracy: mini – wykład, praca w podgrupach, praca w parach, dyskusja grupowa

2. sieć współpracy i samokształcenia wychowaców klas.

Temat: „Wychowawcza diagnoza i interwencja w przypadku niepożądanych zachowań uczniów”

Cele: Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy trudności uczniów  i klasy, przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom grupowym poprzez adekwatne interweniowanie

Metody pracy: mini – wykład, praca w podgrupach, praca w parach, dyskusja grupowa.

3. sieć nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Spotkanie z ekspertem Radosławem Świergoszem. 

Temat: Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z tzw. trudnym rodzicem.

Przedstawione treści dotyczyły:

  • przyczyn niewłaściwych zachowań rodziców,
  • modelu von Thuna – adekwatne do odbiorcy formułowanie komunikatu,
  • modelu PBP M. Rosenberga,
  • modelu STAGES – udzielanie informacji zwrotnej,
  • koła konfliktu Moore’a – konflikty produktywne i nieproduktywne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom za bardzo efektywny i twórczy udział w pracy sieci!

koordynatorzy sieci: Alicja Sikora i Małagorzata Gadomska