Serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne z Panią dyr Barbarą Woszczyną,
ktore odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w SPPP KOT ul. Helclów 23a.
Spotkanie potrwa od godz 15.30 do 17.00

Tematem spotkania jest odpowiedz na pytanie, jak prawidłowo ustalić ocenę  zachowania ucznia?. 
Ocena zachowania zwykle budzi wiele kontrowersji. Jak ją ustalić zgodnie z prawem?

Dokładna analiza rozporządzenia wskazuje, że ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia powinna uwzględniać nie tylko respektowanie obowiązków ucznia, ale także zasad współżycia społecznego i norm etycznych.Proces ustalania oceny powinny ułatwić jasne, czytelne, zrozumiałe, precyzyjnie określone w statucie szkoły i przez wszystkich bezwzględnie stosowane, kryteria oceniania zachowania uczniów.
Wystawienie oceny uczniowi nie jest łatwe. Ocenianie jego zachowania ma specyficzną trudność i wymaga skrupulatnego wypełnienia wymagań przepisów prawa, wynikających z ustawy z 7 września 1991 r., zwanej dalej UoSO oraz rozporządzeń wykonawczych. Przeczytaj, o czym pamiętać podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania, by zrobić to jak najlepiej, uniknąć skarg rodziców oraz zaleceń pokontrolnych.

1. Trzeba uwzględnić kryteria oceniania
Ocenianie zachowania ucznia w każdej szkole odbywa się według zasad przyjętych w statucie danej szkoły (art. 44b ust. 10 UoSO). Trzeba pamiętać, by respektować te zasady ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania (czyli uwzględnić m.in.kryteria oceniania).
2. Wyłączna kompetencja wychowawcy klasy
Ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania jest wyłączną kompetencją wychowawcy oddziału (art. 44b ust. 4 UoSO).
 • Niedopuszczalne jest, by rada pedagogiczna (dyrektor) zmieniła ocenę uczniowi.
 • Jedynie wychowawca jest uprawniony do zmiany ustalonej oceny (opiniując propozycję oceny podaną przez wychowawcę nauczyciele mają realny wpływ na wysokość oceny).
3. Konieczna opinia nauczyciela i uczniów danej klasy
Ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy ustala po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (art. 44h ust. 1 UoSO). Trzeba zapewnić taki sposób uzyskiwania opinii, by jednoznacznie wypełnić to wymaganie (wszyscy nauczyciele i wszyscy uczniowie powinni wyrazić opinię, także sam uczeń).
4. Skala oceniania ze statutu lub rozporządzenia
 • Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły, oceny roczne – według skali określonej w rozporządzeniu.
 • Jeżeli szkoła stosuje inną skalę w środku roku niż określona w rozporządzeniu, to należy uwzględnić zasady przeliczenia skali szkolnej na skalę MEN, ustalone w statucie – a konkretnie w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.
5. W klasach I-III oceny opisowe
W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi, analogicznie – w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (art. 44i ust. 1 pkt 2 UoSO).
6. Podsumowanie zachowania ucznia
 • Klasyfikacja polega na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie objętym klasyfikacją oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania: śródrocznej lub rocznej (art. 44f ust. 2 i 3 UoSO);
 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Ocena z zajęć bez wpływu na ocenę zachowania
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom;
8. Ocena jest ostateczna
 • Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna (art. 44h ust. 7 UoSO).
 • Uczeń/ rodzice mają prawo do zgłoszenia do dyrektora zastrzeżenia nie później niż w terminie 2 dni roboczychod dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli uważają, że nie został zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej (art. 44n ust. 3 UoSO).
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania (art. 44n ust. 4 UoSO).
 • Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest ostateczna (art. 44n ust. 5 UoSO).
9. Informacja dla uczniów i rodziców o zasadach oceniania
Serdecznie zapraszam
Koordynator sieci Alicja Sikora