1. Informacje ogólne

W procesie wspomagania rozwoju ważną rolę odgrywają sieci współpracy i samokształcenia. „Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji.”

Sieć wg dr Danuty Elsner to forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Czytaj więcej :  Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia

2. Idea sieciowania

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół lub przedszkoli, którzy współpracują w zorganizowany sposób. S i e c i o w a n i e  to działanie umożliwiające współpracę i współdziałanie ułatwiające dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób:

 • długofalowy i systematyczny,
 • oparty na zaufaniu i wzajemności,
 • będący procesem.

Mocne strony sieci:

 •  dobrowolność,
 •  inicjatywy oddolne,
 •  wykorzystanie potencjału każdego uczestnika,
 •  możliwość konfrontacji poglądów i stanowisk,
 •  pozwala gromadzić dorobek.

W SPPP „Krakowskim Ośrodku” Terapii powstaną trzy sieci współpracy i samokształcenia, o charakterze metodycznym i problemowym, które skierowane są do nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych.

Sieci metodyczne: 

 1. Humanistyczna       
 2. Szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Sieć problemowa:

 • Nauczycieli wychowawców klas

Organizacja pracy sieci: Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach w realu i będą pracować na platformie e-learningowej:

 • spotkania  dla członków sieci – diagnoza potrzeb rozwojowych, wymiana doświadczeń i samokształcenie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami,  ewaluacja pracy sieci. Metody pracy dostosowane będą do potrzeb uczestników (wykłady, warsztaty, treningi, metody aktywne),
 • Spotkania z ekspertami zewnętrznymi, w celu samokształcenia i wymiany doświadczeń,
 • Wymiana doświadczeń, doskonalenie w zakresie danego problemu/zagadnienia realizowane będą poprzez  platformę e-learningową.

Temat i założenia sieci problemowej: Wychowawców klasowych.

Proponujemy następujący temat pracy sieci: Kreatywny wychowawca-kreatywny zespół.

Na spotkaniach sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań:

 • trudności z jakimi borykają się współcześnie młodzi ludzie,
 • określimy czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka,
 • poznamy sposoby, narzędzia, techniki skutecznej pracy wychowawczej i komunikacji interpersonalnej,
 • w trzech obszarach: integracji zespołu,  konfliktów w zespole i  współpracy z rodzicami.

Temat i założenia sieci metodycznej: humanistyczna.

Proponujemy następujący temat pracy sieci:  Nauczyciele pracują zespołowo.

Mówiąc o nauczycielach humanistach, mamy na uwadze zarówno polonistów, historyków, nauczycieli wos-u, jak i językowców, plastyków oraz bibliotekarzy.

Na spotkaniach sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań:

 • praca w zespole – relacje międzyludzkie oparte na partnerstwie
 • metody pracy najczęściej stosowane na przedmiotach humanistycznych

Temat i założenia sieci metodycznej: szkolnictwa specjalnego i integracyjnego.

Proponujemy następujący temat pracy sieci: Efektywne komunikowanie się jako źródło sukcesów w budowaniu prawidłowych relacji oraz skutecznych oddziaływań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

Na spotkaniach sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań:

 • ułatwiających efektywną współpracę z rodzicami dzięki nabytym kompetencjom komunikacyjnym i interpersonalnym,
 • pomocnych przy określaniu przyczyn zachowań agresywnych u uczniów z niepełnosprawnościami i zapobieganiu im,
 • przydatnych w pracy z uczniem o SPE (poznane nowe metody i techniki pracy).

Osoby podejmujące rolę koordynatora sieci dysponują  kompetencjami i doświadczeniem, które gwarantują realizacje oczekiwań uczestników sieci: znają specyfikę pracy nauczycieli, rozumieją potrzeby środowiska lokalnego, potrafią organizować pracę zespołów i zapewniać odpowiedni obieg informacji. Daje to pewność każdemu uczestnikowi, że zostaną zapewnione optymalne warunki do wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w ramach sieci.

Udział w pracach sieci jest bezpłatny. Proponowany czas trwania pracy sieci to maj – grudzień 2016 r.

Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w proponowanych obszarach proszone są o indywidualne zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej (skan) formularza zgłoszenia do sieci. Zapraszamy wszystkie osoby otwarte na zmianę, które szukają nowych rozwiązań na pracę z dziećmi i młodzieżą. Będziemy pracować na konkretnych problemach zaczerpniętych z Państwa praktyki zawodowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozwojem osobistym i zawodowym w kierunku rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach sieci współpracy  i samokształcenia dla wychowawców.